TÀI CHÍNH CÔNG

 

Quản lý tài chính và chế độ kế toán HCSN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2010 11:58

Tài chính công
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2010 11:55

Cân đối NSNN Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2010 11:52

Cân đối NSNN Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/04/2010 10:30

Sử dụng các công cụ tài chính để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGS.TS.Sử Đình Thành
09/04/2010 10:24

Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGS.TS.Sử Đình Thành
09/04/2010 10:22

 

 

 
  Cựu sinh viên nổi bật
Đặng Công Huẩn
 Tiến sỹ, Phó Chủ tịch Tỉnh Kiên Giang
--------------------------
Nguyễn Tuấn Minh
 Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
--------------------------
Nguyễn Bá Quốc
 Phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Phước
--------------------------
Lê Khắc Ghi
 Giám đốc sở Tài chính tỉnh Kiên Giang
--------------------------
Trương Hải Phương
 Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Long
--------------------------
Nguyễn Hữu Chí
 Thứ trưởng Bộ Tài Chính
--------------------------
 
   Tài liệu tham khảo
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
   Ảnh tư liệu
Tất cả ...