THEO CHƯƠNG TRÌNH NIÊN CHẾ

 


Kế toán đơn vị HC - SN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

                           

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

  

 

1.  Tên môn học: Kế toán đơn vị Hành chính – Sự nghiệp

 

2.  Giảng viên:

Họ và tên

Học vị

Nguyễn Thị Huyền

TS

Nguyễn Hồng Thắng

TS

Phan Mỹ Hạnh

TS

Trần Hải Hiệp

ThS

Đặng Văn Cường

GV

Phạm Ngọc Thiên Anh

GV

 

3.  Bậc đào tạo:  Đại học       Hệ đào tạo: Chính quy    Khóa 35

 

4.  Thời lượng: 3 tín chỉ                    

-      Số giờ lý thuyết trên lớp:    33 tiết

-      Thuyết trình, bài tập nhóm: 12 tiết

 

5.  Điều kiện tiên quyết :

-      Nguyên lý kế toán

-      Tài chính công 1 (Quản lý Ngân sách Nhà nước)

-      Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công (học song hành)

 

6. Mô tả vắn tắt học phần:

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tại các đơn vị Hành chính – sự nghiệp: định khoản các nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Thủ tục lập Giấy rút dự toán kinh phí từ cơ quan Kho bạc; Thủ tục xin cấp dự toán và quyết toán nguồn kinh với đơn vị chủ quản; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

7. Mục tiêu:

Qua học phần, sinh viên có thể thành thạo việc hạch toán kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp, cơ chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo từng đơn vị Hành chính – sự nghiệp; Quy chế sử dụng và trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi; Thông thạo thực hành công tác kế toán trên phần mềm dành riêng cho đơn vị Hành chính sự nghiệp của Công ty CP MISA.

 

8. Phương pháp giảng dạy:

-      Bài giảng của giảng viên;

-      Thảo luận nhóm và giải bài tập tại lớp;

-      Làm bài tập tại lớp;

-      Bài tập tình huống

-      Thực hành trên phần mềm kế toán MISA tại phòng tin học.

 

9.  Phương pháp đánh giá :

-      Đánh giá quá trình 30% căn cứ các phương thức (giảng viên công bố tiêu chuẩn cụ thể)

§  Bài kiểm tra cá nhân hoặc kiểm tra nhóm giữa kỳ

§  Làm chuyên đề

§  Làm bài tập trên lớp

§  Chuyên cần học tập

-      Thi hết môn 70%

§  Kiểm tra trắc nghiệm hoặc

§  Kiểm tra tự luận

         Tổng cộng 100%

 

10. Tài liệu

10.1 : Tài liệu chính thức

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp chủ biên TS Nguyễn Thị Huyền, xuất bản năm 2007.

 

10.2. Tài liệu tham khảo:

-      Quyết định của Bộ tài chính số 19/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.

-      Giáo trình Quản lý Ngân sách nhà nước chủ biên PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng, xuất bản năm 2006.

-      Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 & Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006

-      Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 & Thông tư số 03/2006/TT-BTC ngày 17/01/2006

-      Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/06/2008 về mục lục NSNN

-      Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 về chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ tại các đơn vị HCSN

-      Phần mềm kế toán đơn vị HCSN – Công ty cổ phần MISA.

 

 

11.  Đề cương

 

Chương 1: Nội dung và công tác kế toán tại đơn vị HCSN

 1.  Giới thiệu đơn vị HCSN
 2. Vai trò đơn vị HCSN
 3. Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán đơn vị HCSN
 4. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán
 5. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN

Chương 2: Kế toán Nguồn kinh phí hoạt động

 1. Nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN

            1.1 Nguồn kinh phí

            1.2 Nội dung và nguyên tắc hạch toán

 1. Kế toán tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí

            2.1 Hạch toán chi tiết

            2.2 Hạch toán tổng hợp

 1. Kế toán quyết toán nguồn kinh phí

            3.1Quy chế phân phối chênh lệch thu – chi

            3.2 Quyết toán nguồn kinh phí

Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích lập theo lương

 1. Giới thiệu tiền lương và các khoản trích lập theo lương tại đơn vị HCSN

            1.1 Khái niệm tiền lương và mức lương tối thiểu

            1.2 Quy chế trả lương và thu nhập tăng thêm ở đơn vị HCSN

            1.3 Các khoản trích lập theo lương

 1. Kế toán tiền lương và các khoản phải nộp theo lương

            2.1 Kế toán tiền lương

            2.2 Kế toán các khoản trích nộp theo lương

Chương 4: Kế toán Tài sản cố định

 1. Khái niệm TSCĐ và tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ

            1.1 Khái niệm và phân loại TSCĐ

            1.2 Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ

            1.3 Nguyên tắc kế toán TSCĐ

 1. Hạch toán kế toán TSCĐ

            2.1 Kế toán tăng TSCĐ

            2.2 Kế toán giảm TSCĐ

            2.3 Kế toán thừa, thiếu khi kiểm kê TSCĐ

 1. Hao mòn TSCĐ

            3.1 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ

            3.2 Kế toán hao mòn TSCĐ

Chương 5: Kế toán hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

 1. Kế toán nguyên vật liệu

            1.1 Phân loại nguyên vật liệu

            1.2 Phương pháp tính giá xuất kho nguyên vật liệu

            1.3 Kế toán nhập kho, xuất dùng nguyên vật liệu

 1. Kế toán nhập kho, sử dụng công cụ dụng cụ
 2. Kế toán thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ
 3. Kế toán chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ
 4. Kế toán thuế GTGT

Chương 6: Báo cáo tài chính

 1. Quy định về BCTC

            1.1 Yêu cầu lập BCTC

            1.2 Trách nhiệm các đơn vị trong việc lập BCTC

            1.3 Kỳ hạn lập BCTC

            1.4 Thời hạn nộp BCTC

 1. Danh mục BCTC

            2.1 Đơn vị kế toán cấp cơ sở

            2.2 Đơn vị kế toán cấp I và II

 1. Trình tự lập BCTC

            3.1 Kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn

            3.2 Khoá sổ kế toán

            3.3 Phương pháp lập BCTC

Chương 7: Thực hành kế toán máy tính – Phần mềm MISA

1.Khởi động chương trình lập cơ sở dữ liệu

1.1 Khởi động chương trình MISA

1.2 Tạo cơ sở dữ liệu

1.3 Mở cơ sở dữ liệu

2.Thiết lập một số danh mục cơ bản

2.1 Khai báo thông tin về CSDL

2.2 Khai báo danh mục nguồn kinh phí

2.3 Khai báo các loại khoản đơn vị sử dụng

2.4 Khai báo mục lục NSNN

2.5 Đặt các thông tin ngầm định

3.Khai báo số dư các tài khoản

3.1 Số dư tài khoản thông thường

3.2 Số dư tài khoản công nợ

Chương 8: Vận hành phần mềm MISA

 1. Nhập chứng từ kế toán phát sinh

1.1 Giới thiệu tổng quan các thao tác trên hoại thoại menu

1.2 Hướng dẫn các thao tác trên giao dịch

1.3 Quản lý TSCĐ trên MISA

1.4 Hạch toán lương

1.5 Khai báo vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ

1.6 Kế toán nguồn kinh phí

1.7 Kế toán thuế GTGT

 1. Quản trị CSDL

2.1 Bảo trì CSDL

2.2 Hợp lệ CSDL

2.3 Sao lưu CSDL

2.4 Kết chuyển số dư đầu năm

 

 

12. Lịch học

 

Ngày

Số tiết :

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Tên chương, phần , phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc

Chuẩn bị của sinh viên

Ghi chú

Ngày 1

 

4 tiết

Nội dung và công tác kế toán đơn vị HCSN

-      Giới thiệu đơn vị HCSN

-      Vai trò đơn vị HCSN

-      Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán

-      Hệ thống tài khoản kế toán

 

Hướng dẫn sinh viên các tài khoản quan trọng và quy chế tài chính tại các đơn vị HCSN;

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      QĐ 33/2008 Mục lục NSNN

-      NĐ 43/2006 và NĐ 130/2005

-      Đọc trước các tài liệu: Chương 1 và 2 trong giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp

-      Chuẩn bị bảng hệ thống tài khoản và Mục lục NSNN

 

Ngày 2

 

Số tiết 4

Kế toán nguồn kinh phí hoạt động

-      Nguồn kinh phí trong đợn vị HCSN

-      Kế toán tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí    

 

Hướng dẫn sinh viên làm bài tập số 1

 

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      QĐ 33/2008 Mục lục NSNN

-      NĐ 43/2006 và NĐ 130/2005

-      Đọc trước các tài liệu: Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)  

-      Chuẩn bị bài tập số 1

 

Ngày 3

Số tiết 4

 Kế toán tiền lương

-      Giới thiệu tiền lương các đơn vị HCSN

-      Kế toán tiền lương

 

Hướng dẫn sinh viên làm bài tập số 2

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

 

-      Đọc trước các tài liệu : Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      Chuẩn bị bài tập số 2

 

Ngày 4

 

Số tiết 4

Kế toán TSCĐ

-      Khái niệm TSCĐ

-      Kế toán tăng TSCĐ

Hướng dẫn sinh viên làm bài tập 3

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      QĐ 32/2008 TSCĐ

 

-      Đọc trước các tài liệu : Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      QĐ 32/2008 TSCĐ

-      Chuẩn bị bài tập số 3

 

Ngày 5

 

Số tiết 4

Kế toán TSCĐ (tt)

-      Kế toán giảm TSCĐ

-      Kế toán kiểm kê thừa, thiếu TSCĐ

-      Kế toán khấu hao TSCĐ

 

Hướng dẫn sinh viên giải bài tập 4

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      QĐ 32/2008 TSCĐ

-      Đọc trước các tài liệu : Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      QĐ 32/2008 TSCĐ

-      Chuẩn bị bài tập số 4

 

 

Ngày 6

Số tiết 4

Kế toán nguồn kinh phí (tt)

-      Quyết toán nguồn kinh phí

 

Hướng dẫn sinh viên lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí; sửa bài tập số 5

 

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      NĐ 43 và NĐ130

-      Đọc trước các tài liệu: Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      Nội dung và kết cấu tài khoản cấp 2

-      Chuẩn bị bài tập số 5

 

Ngày 7

(4 tiết)

Thảo luận nhóm

Kiểm tra giữa kỳ

 

Chuẩn bị thảo luận nhóm

Sinh viên tự ôn tập

 

Ngày 8

 

Số tiết 4

Kế toán hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ  

-      Kế toán nguyên vật liệu

-      Kế toán công cụ dụng cụ

-      Kế toán thu kinh doanh

-      Kế toán chi kinh doanh

 

Giải bài tập số 6

Hướng dẫn sinh viên kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và xử lý số chênh lệch thu chi kinh doanh

Báo cáo tài chính

 

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

 

 

-      Đọc trước các tài liệu: Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      NĐ 43 và TT03

-      Chuẩn bị bài tập số 6

 

- Sinh viên tự nghiên cứu chương báo cáo tài chính.

 

 

 

Ngày 9

 

Số tiết 4

Kế toán phần mêm Misa

-      Khởi động chương trình

-      Thiết  lập một số danh mục cơ bản

-      Khai báo số dư tài khoản

 

Hướng dẫn sinh viên thao tác trên phần mềm trực tiếp tại phòng tin học

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa

-      Đọc trước hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

 

 

Ngày 10

 

Số tiết 4

Vận hành phần mềm Misa

-      Nhập chứng từ kế toán phát sinh

-      Quản trị CSDL

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

-      Đọc trước hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

-      Mỗi sinh viên chuẩn bị bài tập thực hành phần mềm Misa

 

 

Ngày 11

 

Số tiết 4

 

 

-      Hướng dẫn sinh viên thực hành phần mềm tại phòng tin học

-      Hướng dẫn giải bài tập 7 & 8

-      Giáo trình Kế toán đơn vị Hành chính sự nghiệp (Nguyễn Thị Huyền)

-      Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa

-      Sinh viên chuẩn bị bài thực hành phần mềm Misa

-      Sinh viên chuẩn bị bài tập 7 & 8.

 

 

 

 


 

 
  Cựu sinh viên nổi bật
Đặng Công Huẩn
 Tiến sỹ, Phó Chủ tịch Tỉnh Kiên Giang
--------------------------
Nguyễn Tuấn Minh
 Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
--------------------------
Nguyễn Bá Quốc
 Phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Phước
--------------------------
Lê Khắc Ghi
 Giám đốc sở Tài chính tỉnh Kiên Giang
--------------------------
Trương Hải Phương
 Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Long
--------------------------
Nguyễn Hữu Chí
 Thứ trưởng Bộ Tài Chính
--------------------------
 
   Tài liệu tham khảo
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
   Ảnh tư liệu
Tất cả ...